sesorah tema kebersihan lingkungan

Posted on

Kumpulan sesorah bahasa jawa berbagai tema kebersihan lingkungan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dumateng ngarsanipun bapak kepala sekolah SMP Negeri 1 Solo ingkang satuhu kula bekteni,

Bapak ibu guru pawiyatan SMP Negeri 1 Solo ingkang pantes sinuba ing pakurmatan.

Saha dhumateng kanca-kanca kelas satunggal dumugi kelas tiga ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyen sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur datheng Allah SWT, ingkang sampun paring kesarasan, kawilujengan, saha kasempatan dumateng kita sedaya, sahingga ing injing menika kita saged makempal ing plataran sekolah supados ngawontenaken upacara bendera kados dinten-dinten senin biasanepun. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten kasempatan menika keparenga kula sekedik matur wonten ngarsa pajenengan sedaya kanthi irah-irah “kerisakan lingkungan”.

Bapak-Ibu ingkang kula bektosi saha kanca-kanca ingkang kula tresnani,

Keresikan lingkungan dados salah satunggaling babagan ingkang wigati konjuk kesarasan kita sedaya. Keresikan ugi anggadahi peran ingkang sanged wigati kagem nyiptakaken lingkungan ingkang nyaman kagem dipanggeni. Tentu kamawon menawi lingkungan ingkang kumuh badhe dadosaken tiyang mboten betah wonten ing papan kesebat. Mila keresikan yaiku dados satunggaling bab penting kagem mujudtaken lingkungan ingkang nyaman, klebet lingkungan sekolah kita sedaya menika.

Gravatar Image
Dimulai dari nol, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Terus mencoba maju untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat dan berguna untuk yang lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin, karena itu saya akan tetap mencoba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.