Sesorah Tema pramuka

Posted on

Kumpulan sesorah bahasa jawa berbagai tema pramuka

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dumatheng ngarsanipun bapak-ibu pembimbing ingkang kinurmatan, saha kanca-kanca anggota kepramukaan ingkang kula tresnani.

Sakderengipun sumangga puji lan syukur tansah kita aturaken dumatheng ngarsa dalem Allah SWT, awit saking kemirahanipun kita sedaya saged nderek kegiatan kemah ing kasempatan menika.

Keparenga kula matur sekedik wonten ngarsa panjenengan sami babagan kemah pramuka ingkang nembe kita lampahi menika.

Sagung para rawuh ingkang bagya mulya,
Kegiatan kemah ingkang nembe kita lampahi ing salebeting tigang ndinten kawiwit dinten jumat kapengker dumugi dinten minggu samangkih sejatosipun anggadahi manfangat ingang sanged wigati tumrap kula panjenengan sedaya. Pidato bahasa jawa tentang kemah
pramuka, sinoso kegiatan kemah menika nembe kalampah satunggal dinten ananging kula pribadi ugi kanca-kanca sedaya temtunipun sampun angraosaken pripun gesang piyambak tanpa tumut tiyang sepuh wonten ndalem.

Kanthi kegiatan kemah menika mugi kita sedaya anggadahi ketrampilan uga kemandirian ingkang langkung sae tinimbang sakderengipun. Kanthi mekaten, sinaosa acara kemah sampun paripurna samangkih kita saged mbiasakaken gesang kanthi mandiri ugo ngenteng-ngentengi beban tiyang sepuh kita sedaya.

Sagung para rawuh ingkang kinurmatan,
Mbok bilih namung semanten atur saking kula. Katah lepat atur lan kirang trapsila ing manah panjenengan sedaya saestu kula namung saged nyadong agungeng pangapunten.

Kula ahiri, Wa bilahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Gravatar Image
Dimulai dari nol, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Terus mencoba maju untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat dan berguna untuk yang lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin, karena itu saya akan tetap mencoba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.