sesorah tema pendidikan

Posted on

Kumpulan sesorah bahasa jawa tema pendidikan

Kanca-kanca ingkang kula tresnani,
Pamucalan utawi pendidikan anggadahi manfangat kunjuk kita sedaya, pendidikan umumipun kawitan wanci satiyang punika dipunlairaken lan tansah mlampah salebeting kita gesang wonten donya menika. Hal menika amargi pendidikan mboten namung kawujud pendidikan formal kemawon, ananging langkung saking menika pendidikan ugi njangkep dening sedaya pengalaman ingkang kita lampahi wonten salebeting gesang.

Sinaosa wanci menika pendidikan formal sampun kathah dipun cawisaken wonten sekitar kita, ananging pendidikan ingkang sejatosipun mboten namung saking pendidikan formal kados sekolah lan perguruan tinggi. Kawontenan menika saestu sanget wigati tumrap kita sedaya amargi pendidikan anggadahi tujuan kathah kagem kita sedaya, wondene manfangat pendidikan kirang langkung saget kula aturaken mekaten:

Setunggal, Ngebaki kebetahan elmi uga pangasumerepan tumrap manungsa.
Kalih, Mujudtaken pepengin kita sedaya utawi cara Indonesianipun cita-cita.

Tiga, Nggampilaken pendamelan kita sedaya.
Sekawan, Nampa elmi ingkang badhe kita sedaya betahaken konjuk masa ngajeng kita.
Gangsal, Nambah wawasan ingkang langkung wiyar konjuk pangertosan kita sedaya.

Kanca-kanca ingkang bagya mulya,
Wonten ngandap wau namung sekedik tujuan saking pendidikan, langkung malih saking menika pendidikan ugi nggadahi manfangat tumrap kita sedaya ingkang kirang langkung kados mekatan.

Setuggal, Nyiapaken para wiranem konjung nepeng peran tertemtu salebet masyarakat masa ingkang badhe datheng.

Kalih, Marisaken elmi ingkang cocog kaliyan peranan kesebat saking tiyang sepuh dhateng para wiranem.

Tiga , Marisaken kabudayan kagem njagi katentreman saha kewutuhan masyarakat ingkang dados syarating mutlak kunjuk kelajengan bangsa lan negari Indonesia.

Para kanca ingkang kula tresnani,
Mbok bilih namung mekaten atur kula wonten ngarsa panjenengan sami. Kathah kalepatanipun saestu nyuwun lilane panjenengan paring pangapunten.

Gravatar Image
Dimulai dari nol, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Terus mencoba maju untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat dan berguna untuk yang lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin, karena itu saya akan tetap mencoba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.